Sử dụng Sample - Superstore thực hiện ví dụ này.

 

Bước 1: Tạo 1 chart như hình vẽ. Kéo Sub - Category vào Rows, Order Date vào Columns => chọn Month. Tại thẻ Marks, Kéo Sales vào Text.

 

upload_2018-3-27_14-3-7.png

 

Bước 2: Vào Create Calculated Field, tạo công thức:

 

upload_2018-3-27_14-9-20.png

 

Bước 3: Kéo Min or Max vào Color. Click phải vào field Max or Min => Compute Using => Table (down).

 

upload_2018-3-27_14-11-52.png

 

Bước 4: Tại thẻ Marks chọn kiểu chart Bar. Ở Columns, tạo 1 công thức như hình bên dưới => click phải vào field WINDOW_AVG(1) => Compute Using => Table (down).

 

upload_2018-3-27_14-15-58.png

 

Bước 5: Click phải vào Axis => Edit Axis

 

upload_2018-3-27_14-21-42.png

 

Sau khi cửa sổ Edit Axis hiện lên, chọn như hình bên dưới:

 

upload_2018-3-27_14-23-29.png


Kết quả:

 

upload_2018-3-27_14-25-3.png

 

Chúc bạn thành công!