Skip navigation

Vietnam

March 22, 2018 Previous day Next day

* Bump Chart: có một mục đích tương đối đơn giản-Bump chart được sử dụng để hình dung sự thay đổi thứ tự xếp hạng theo thời gian.

 

Là một cách thể hiện hiệu quả để cho thấy các thứ hạng sắp xếp như thế nào qua các biện pháp khác nhau theo thời gian. Ví dụ, bạn có thể muốn xem loại danh mục sản phẩm đã xếp hạng theo doanh số bán hàng từ năm này sang năm khác. Hoặc có thể bạn muốn sử dụng các tháng rời rạc làm yếu tố thời gian để xem liệu thứ hạng của danh mục sản phẩm có thay đổi hay không theo thời vụ.

 

* Xây dựng Bump Chart trong Tableau: Sử dụng Sample Superstore để làm mẫu. Thể hiện thứ hạng sắp xếp theo doanh thu bán hàng của các loại sản phẩm theo quý.

 

Bước 1: Tạo giá trị mới để sắp xếp thứ hạng theo doanh thu bán hàng:

 

RANK(SUM(Sales))

 

upload_2018-3-10_16-10-8.png

 

Bước 2: Kéo Oder date vào Columns. Kéo Rank vào Rows. Kéo Sub-category Color.

 

upload_2018-3-10_16-11-43.png

 

Bước 3: Chọn thời gian Oder Date là Quarter

 

upload_2018-3-10_16-15-31.png

 

Bước 4: Chọn Edit table calculation… > Compute Using chọn Specific Dimensions > Sub-Category > Restaring every > Month of Order date

 

upload_2018-3-10_16-18-37.png

 

Bước 5: Duplicate file Rank > Sử dụng Dual Axis

 

upload_2018-3-10_16-18-52.png

 

Chọn kiểu chart cho lớp thứ 2 là Cicrle

 

Trên thanh Header chọn Edit Axis

upload_2018-3-10_16-19-47.png

 

Chọn Reversed:

 

upload_2018-3-10_16-19-58.png

 

upload_2018-3-10_16-20-7.png

 

Chúc bạn Thành công !