Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn các Copy và Paste giữa hai workbooks khác nhau trong Tableau.

Trong Tableau, khi tạo ra nhiều work books, các bạn có thể sẽ phải tạo cùng một field, calculated, format,...ở workbook này và workbook kia. Việc tạo lại những cái đã tạo sẽ khiến bạn mất thời gian nên Tableau cho phép bạn có thể copy chúng qua lại giữa các workbook.

 

Copy and Paste Group

  • Bạn có một Group Category Custom đã tạo, bạn muốn copy group này sang workbook khác. Bạn Click vào Group đó, chọn Copy

 

Tableau copy and paste between workbook.png

  • Ở workbook cần copy đến, bạn click vào Dimension, chọn Paste

Tableau copy and paste between workbook1.png

Copy and paste Formating

 

  • Ở workbook đã format, bạn Click vào Format, chọn Copy Formating

Tableau copy and paste between workbook3.png

  • Ở workbook cần copy đến, Click vào Formating chọn Paste Formating

Tableau copy and paste between workbook4.png