Skip navigation
2018

Có một vài điều bạn phải làm trước khi tiến hành cài đặt.

Đảm bảo bạn có phiên bản phần mềm Server Tableau phù hợp.

Yêu cầu phần cứng
Danh sách dưới đây mô tả các đề xuất phần cứng cho một cài đặt nút đơn của Tableau Server:

- Bộ xử lý 8 lõi, bộ xử lý 2.0 GHz hoặc cao hơn

- Kiến trúc bộ xử lý 64-bit

- Bộ nhớ 32 GB

- Dung lượng đĩa trống 50 GB

Yêu cầu hệ điều hành
Các bản phân phối sau đây của Linux được hỗ trợ:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, CentOS 7 và Oracle Linux 7.Chúng được gọi chung trong tài liệu này giống như RHEL.

- Ubuntu chỉ 16,04 LTS. Phiên bản 17.04 không được hỗ trợ.

Các phiên bản trước của CentOS và Ubuntu không được hỗ trợ vì Tableau Server yêu cầu hệ thống quản lý quá trình.

Trong một cài đặt đa cấp của Tableau Server, tất cả các nút máy tính mà bạn đang cài đặt Tableau phải chạy Linux và cùng một phân phối Linux.

Lưu ý: Bạn không thể cài đặt Tableau Server trên một sự kết hợp giữa Linux và Windows. Tất cả các nút trong một cluster phải chạy cùng một hệ điều hành. Tham khảo thêm thông tin tại đây


Bước 1 : Cài đặt gói Máy chủ Tableau và bắt đầu Tableau Services Manager
1.1 Đăng nhập như là một người dùng với sudo truy cập vào máy tính mà bạn muốn cài đặt Tableau Server. Bạn không thể sử dụng tài khoản root để cài đặt Tableau Server.


1.2 Điều hướng tới thư mục nơi bạn đã sao chép gói cài đặt Server Tableau.


1.3 Sử dụng trình quản lý gói để cài đặt gói Máy chủ Tableau. Trên Ubuntu, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install gdebi-core

upload_2018-2-26_8-34-53.png

sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb

upload_2018-2-26_8-35-9.png


***:(phiên bản khác thì chạy : sudo yum install tableau-server- <version>.x86_64.rpm)


*** Kiểm tra thư mục chứa file cài đặt:

Từ $: cd mydata/

~/mydata$ ls (thấy file cần cài)

1.4 Điều hướng đến thư mục tập lệnh:

cd /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version>

upload_2018-2-26_8-35-32.png

1.5 Chạy tập lệnh sau để bắt đầu TSM:

sudo ./initialize-tsm –accepteula

upload_2018-2-26_8-35-49.png

 

 

upload_2018-2-26_8-35-53.png

1.6 Sau khi khởi tạo xong, đóng phiên terminal:

exit or logout


Bước 2: Kích hoạt và đăng ký Tableau Server

- Bắt đầu bằng cách đăng nhập như một người dùng có quyền truy cập sudo và sau đó đăng nhập vào TSM.

tsm login -u <username>

- Nếu bạn gặp lỗi xác thực, xác minh rằng tài khoản người dùng nằm trong nhóm tsmadmin. Để xem tài khoản người dùng trong nhóm tsmadmin, hãy chạy lệnh sau:

grep tsmadmin /etc/group

upload_2018-2-26_8-36-46.png

- Nếu tài khoản người dùng không nằm trong nhóm, hãy chạy lệnh sau để thêm người dùng vào nhóm tsmadmin:

sudo usermod -G tsmadmin -a <username>

Sau khi bạn đã thêm người dùng vào nhóm tsmadmin, hãy chạy lại lệnh đăng nhập tsm.

Sau khi bạn đã đăng nhập thành công vào TSM, kích hoạt và đăng ký Tableau Server:
2.1 Kích hoạt giấy phép của Tableau Server. Chạy lệnh sau:


License_key: TSRX-C202-3280-6A55-8E43

tsm licenses activate -k <license_key>

(Để kích hoạt một thử nghiệm kéo dài hai tuần, hãy chạy lệnh sau:
tsm licenses activate –t nếu không có license_key)

upload_2018-2-26_8-37-22.png

Chạy lệnh:

( ~$ source /etc/profile.d/tableau_server.sh

~$ tsm login ) nếu không login được

upload_2018-2-26_8-37-43.png

2.2 Đăng ký Tableau Server. Tạo một mẫu mà bạn có thể chỉnh sửa bằng cách chạy lệnh sau:


tsm register --template > /path/to/registration_file.json
Tạo file registration_file.json (tham khảo thêm tại đây) theo nội dung sau:
Sử dụng
notpad++, Atom hoặc công cụ khác soạn thảo file .json

{
"zip" : "700000",
"country" : "VIETNAM",
"city" : "HOCHIMINH",
"last_name" : "LASTNAME",
"industry" : "Software",
"eula" : "yes",
"title" : "Software Applications Engineer",
"phone" : "0912345678",
"company" : "BSD",
"state" : "HCMC",
"department" : "Engineering",
"first_name" : "FIRSTNAME",
"email" : "fullname@bsdvn.com"
}

File này có thể chỉnh sửa nội dung

2.3 Mở một chương trình soạn thảo văn bản, điền vào các tập tin đăng ký, lưu nó, sau đó vượt qua nó bằng lệnh sau đây:


tsm register --file /path/to/registration_file.json

upload_2018-2-26_8-41-18.png

Bước 3: Cấu hình tường lửa cục bộ (tùy chọn)
Chạy một tường lửa cục bộ trên máy tính đang chạy Tableau Server. Đây là một thực hành tốt nhất về an ninh. Theo mặc định, các bản phân phối Linux không cho phép tường lửa trong quá trình cài đặt chuẩn.


Nếu bạn đã cài đặt hoặc bật tường lửa cục bộ thì bạn phải mở hai cổng cho Tableau Server. Port (TCP 80) & tabadmincontroller port(TCP 8850). Mở các port này bằng cách sử dụng Firewalld, đó là tường lửa mặc định trên CentOS. Nếu bạn đang sử dụng một tường lửa khác thì bạn cần phải xác định lệnh phải chạy để mở các cổng này.

3.1 Bắt đầu firewalld:
sudo systemctl start firewalld

Nếu thông báo lỗi chưa cài firewalld thì chạy lệnh:

$ sudo apt-get install firewalld

upload_2018-2-26_8-41-38.png

3.2 Đặt vùng mặc định thành công khai. Chạy lệnh sau:
sudo firewall-cmd --set-default-zone=public

3.3 Thêm gateway port and the tabadmincontroller port. Chạy các lệnh sau:
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8850/tcp

( $ sudo firewall-cmd –permanent –add-port=2233/udp )


3.4 Tải lại tường lửa và xác minh cài đặt. Chạy các lệnh sau:

sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all

Bước 4: Định cấu hình lưu trữ nhận dạng
Bạn phải định cấu hình cài đặt cửa hàng nhận dạng. Có hai loại lưu trữ nhận dạng:
Xác thực LDAP: Đến bây giờ bạn biết rằng nếu bạn đang chạy Windows Active Directory hoặc một giải pháp LDAP khác, bạn phải có tệp json cho bước này.
Xác thực cục bộ: Nếu tổ chức của bạn không sử dụng giải pháp LDAP để xác thực người dùng thì bạn phải cấu hình máy chủ Tableau để sử dụng chứng thực cục bộ.
Đảm bảo bạn đã cấu hình Tableau Server cho giải pháp lưu trữ nhận dạng chính xác. Nếu bạn muốn thay đổi nó sau khi cài đặt, thì bạn phải cài đặt lại Tableau Server. Chọn một trong các tùy chọn dưới đây cho cửa hàng nhận dạng bạn đang định cấu hình. Không cấu hình cả hai loại.

Tùy chọn 4.1: Xác thực LDAP(Tuỳ nhu cầu sử dụng )
Để định cấu hình máy chủ Tableau để xác thực LDAP, tệp tin cấu hình LDAP identity Store.

Lưu tập tin cục bộ, ví dụ, ldap_auth_file.json.

{
"configEntities":{
"identityStore": {
"_type": "identityStoreType",
"type": "activedirectory",
"domain": "your-domain.lan",
"nickname": "YOUR-DOMAIN-NICKNAME",
"directoryServiceType": "activedirectory",
"hostname": "optional-ldap-server",
"sslport": "636",
"bind": "simple",
"username": "username",
"password": "password"
}
}
}

Chuyển tệp cấu hình bằng lệnh sau:
tsm settings import -f /path/to/ldap_auth_file.json

Tùy chọn 4.2: Xác thực cục bộ
Để cấu hình Tableau Server để xác thực nội bộ, hãy sao chép nội dung json sau vào một trình soạn thảo văn bản và lưu tệp cục bộ. Ví dụ: local_auth_file.json.
{
"configEntities":{
"identityStore": {
"_type": "identityStoreType",
"type": "local"
}
}
}

Chuyển tệp cấu hình bằng lệnh sau:
tsm settings import -f /path/to/local_auth_file.json

*** Bỏ qua ước 4, ta có thể chạy lệnh sau:
~$ tsm settings import -f /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts. <version>/config.json

upload_2018-2-26_8-46-19.png

Bước 5: Hoàn tất cài đặt

Các bước cài đặt cuối cùng là áp dụng các thay đổi, khởi tạo và bắt đầu TSM, và sau đó tạo tài khoản quản trị.

 

5.1 Áp dụng cấu hình bạn đã thực hiện trong các bước trước. Chạy lệnh sau:

tsm pending-changes apply

 

 

upload_2018-2-26_8-46-35.png

 

5.2 Khởi tạo và bắt đầu Tableau Server. Chạy lệnh sau:

tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

 

 

upload_2018-2-26_8-46-49.png

 

5.3 Tạo tài khoản quản trị viên Server Tableau. Nếu bạn đang sử dụng LDAP để xác thực, thì tài khoản bạn chỉ định ở đây phải là người dùng trong thư mục.

 

Mặt khác, nếu bạn đang chạy Tableau Server với xác thực cục bộ, thì tên người dùng và mật khẩu mà bạn chỉ định ở đây sẽ được sử dụng để tạo tài khoản quản trị. Nhập mật khẩu mạnh cho tài khoản này.

 

 

Chạy lệnh sau:

 

tabcmd initialuser --server 'localhost:80' --username 'admin' --password '<password>'

 

 

upload_2018-2-26_8-47-4.png

 

 

Kiểm tra tableau server đang chạy

 

~$ tsm status –v

upload_2018-2-26_8-47-16.png

~$ tsm topology list-nodes –v

upload_2018-2-26_8-47-26.png

Xem Đăng nhập vào trang Quản trị Máy chủ của Tableau.


Máy chủ của bạn đã được cài đặt!
Sau khi tạo người dùng quản trị viên, bạn đã đăng nhập với tư cách là quản trị viên của Tableau Server, sử dụng giao diện web. Bạn có thể chọc xung quanh giao diện người dùng để có được một cảm giác về những gì bạn có thể làm. Bạn cũng có thể thử xuất bản bảng tính tới máy chủ từ Tableau Desktop.

upload_2018-2-26_8-47-42.png

Nhưng trước khi triển khai Tableau Server tới tất cả các đồng nghiệp, bạn phải thực hiện thêm vài bước. Đầu tiên: sao lưu máy chủ của bạn. Mặc dù bạn không có bất kỳ người dùng hoặc dữ liệu nào trên máy chủ Tableau của mình, bạn nên sao lưu nhanh. Chương kế tiếp, Backing Up Tableau Server, cung cấp các bước thiết yếu.

Sau khi sao lưu máy chủ, bạn có thể muốn bảo mật truy cập vào máy chủ của mình bằng cách cấu hình SSL và (tùy chọn) cung cấp truy cập an toàn từ các máy khách internet.

Sau đó, chúng tôi sẽ mô tả cách thêm người dùng, tạo nhóm và sau đó định cấu hình dự án để những người phù hợp có quyền truy cập đúng nội dung.

Nó hoạt động như quảng cáo! Xuất bản bảng tính từ Tableau Desktop cũng hoạt động!

Nhưng kể từ này là os Ubuntu và tôi muốn truy cập từ xa bằng cách sử dụng ssh , cần phải cài đặt máy chủ

Open-ssh.Chạy các lệnh sau:

~$ sudo systemctl start ssh
~$ sudo systemctl status ssh


Nếu ssh.service không có thì cài openssh-server

~$ sudo apt-get install openssh-server
~$ sudo systemctl status ssh
ssh tsadmin@XX.XX.X.XX
$ tsm status -v

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn các Copy và Paste giữa hai workbooks khác nhau trong Tableau.

Trong Tableau, khi tạo ra nhiều work books, các bạn có thể sẽ phải tạo cùng một field, calculated, format,...ở workbook này và workbook kia. Việc tạo lại những cái đã tạo sẽ khiến bạn mất thời gian nên Tableau cho phép bạn có thể copy chúng qua lại giữa các workbook.

 

Copy and Paste Group

  • Bạn có một Group Category Custom đã tạo, bạn muốn copy group này sang workbook khác. Bạn Click vào Group đó, chọn Copy

 

Tableau copy and paste between workbook.png

  • Ở workbook cần copy đến, bạn click vào Dimension, chọn Paste

Tableau copy and paste between workbook1.png

Copy and paste Formating

 

  • Ở workbook đã format, bạn Click vào Format, chọn Copy Formating

Tableau copy and paste between workbook3.png

  • Ở workbook cần copy đến, Click vào Formating chọn Paste Formating

Tableau copy and paste between workbook4.png

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một web site vào dashboard của ban, điều này làm trang dashboard của bạn trở nên tương tác cao hơn với người dùng và thực tế hơn.

Bài viết sẽ đưa ra trường hợp: Bạn có danh sách Top 10 tác phẩm văn học giả tưởng Best-seller Thế kỷ 21. Và bạn muốn khi bạn chọn vào tên tác giả hay tác phẩm đó. Trang web wikipedia sẽ đưa ra thông tin ngay trên Dashboard của bạn.

 

Bước 1. Chuẩn bị một Cross-tab có danh sách tác giả và tác phẩm

tableau_web1.png

 

Bước 2: Kéo vào dashboard

tableau_web2.png

 

Bước 3: Kéo Web page vào Dashboard và nhập URL của web site

tableau_web3.png

 

Kết quả:

tableau_web4.png

 

Bước 4: Chọn Dashboard >>> Action >>> URL

tableau_web5.png

tableau_web6.png

 

Bước 5: Thiết lập action >>> sau đó chọn Ok

tableau_web7.png

Tương tự cho tác phẩm

Kết quả:

tableau_web9.png

Ví dụ : Tìm kiếm Blue is for Nightmares

tableau_web10.png

 

Thử nghiệm trên Tiki, cho việc tìm kiếm sách của tác giả

tableau_web11.png

Có một số trường hợp bạn có những Field có nội dung đặt biệt, và muốn giải thích cũng như nhấn mạnh đối tường này. Bạn có thể để lại Comment cho Field, bài viết sẽ hướng dẫn bạn các thao tác này.

 

B1. Nhấn phải chuột trên Field trên thanh Data chọn Default Properties >>> Comment

tableau_comment1.png

 

B2. Bạn để lại thông tin tại hộp thoại >> OK

tableau_comment2.png

 

Bây giờ nội dung của field sẽ được thể hiện khi bạn đặt chuột tại field

tableau_comment3.png

Bài viết sẽ đưa ra một vài phím tắt cơ bản bạn có thể sử dụng trong Tableau. Bạn có thể tham khảo bảng bên dưới.

 

tableau_Keyboard.png