Bạn có thể union data của mình để kết hợp hai hoặc nhiều bảng bằng cách nối các giá trị (dòng) từ bảng này sang bảng khác. Để union data của bạn trong data source của Tableau, các bảng phải đến từ cùng một kết nối.

 

Nếu data source của bạn hỗ trợ union, tùy chọn New Union sẽ hiển thị ở khung giao diện bên trái của trang data source sau khi bạn kết nối với data của mình. Bạn cũng có thể tham khảo danh sách dưới đây để xác minh rằng data source của bạn hỗ trợ union:

upload_2018-1-16_15-36-53.png

Để có kết quả tốt nhất, các bảng mà bạn sử dụng union phải có cùng cấu trúc. Tức là, mỗi bảng phải có cùng một số fields và các fields liên quan phải có tên field và kiểu dữ liệu phù hợp.

 

Ví dụ: giả sử bạn có thông tin mua hàng của khách hàng được lưu trữ trong ba bảng, được phân tách theo tháng. Tên bảng là "May2016", "June2016" và "July2016".

upload_2018-1-16_15-37-8.png

Union các bảng này tạo ra một bảng đơn sau đây có chứa tất cả các dòng từ tất cả các bảng.

 

Union

upload_2018-1-16_15-37-26.png


Union tables manually (Union thủ công)

Sử dụng phương pháp này để union thủ công các bảng riêng biệt. Phương pháp này cho phép bạn kéo các bảng riêng biệt từ khung giao diện bên trái của trang data source vào hộp tương tác Union.

 

To union tables manually

 

1. Trên trang data source, double-click vào New Union để thiết lập union.

upload_2018-1-16_15-37-52.png

2. Kéo bảng từ khung giao diện bên trái vào hộp tương tác Union.

upload_2018-1-16_15-38-36.png

3. Chọn bảng khác từ khung bên trái và kéo nó trực tiếp xuống dưới bảng đầu tiên.

upload_2018-1-16_15-38-59.png

Tip: Để thêm nhiều bảng vào union cùng một lúc, nhấn Shift hoặc Ctrl (Shift hoặc Command trên máy Mac), chọn các bảng mà bạn muốn union trong khung bên trái, và sau đó kéo chúng trực tiếp xuống dưới bảng đầu tiên.

 

4. Click Apply hoặc OK để union.

Union tables using wildcard search (Union sử dụng tìm kiếm theo ký tự đại diện)

Sử dụng phương pháp này để thiết lập các tiêu chí tìm kiếm để tự động bao gồm các bảng trong union của bạn. Sử dụng ký tự đại diện, là dấu hoa thị (*), để phù hợp một dãy hoặc mẫu ký tự trong Excel và tên worksheet. Tên Google Sheets workbook và worksheet, tên text file, tên JSON file,tên .pdf file, và tên bảng database.

Khi làm việc với Excel, text file data, JSON file, .pdf file data, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để union các files trên các folder và các worksheets trong các workbooks. Tìm kiếm được chia thành các kết nối được chọn. Kết nối và bảng có sẵn trong một kết nối được hiển thị ở khung bên trái của trang Data sourse.

 

To union tables using wildcard search (Union bảng bằng cách sử dụng tìm kiếm theo ký tự đại diện)

1. Trên trang data source, double-click vào New Union để thiết lập union.

upload_2018-1-16_15-40-18.png

 

2. Click vào Wildcard (automatic) trong hộp tương tác Union.

upload_2018-1-16_15-40-48.png

3. Nhập tiêu chí tìm kiếm mà bạn muốn Tableau sử dụng để tìm các bảng để include trong union.

upload_2018-1-16_15-41-3.png

Ví dụ: bạn có thể nhập * 2016 vào text box Include để union các bảng trong Excel kết thúc bằng "2016" trong tên của chúng. Các tiêu chí tìm kiếm như thế này sẽ đưa ra kết quả union của các bảng May2016, June2016, và July2016 (Excel), từ kết nối đã chọn. Trong trường hợp này, kết nối được gọi là Sales và kết nối được thực hiện với Excel chứa các worksheets bạn muốn có trong folder quarter_3 trong danh mục sales (ví dụ: Z: \ sales \ quarter_3).

4. Click Apply hoặc OK để union.

Expand search to find more Excel, text, JSON, .pdf data (Mở rộng tìm kiếm để tìm thêm data Excel, text, JSON, .pdf)

Các bảng ban đầu có sẵn để union được mở rộng đến kết nối mà bạn đã chọn. Nếu bạn muốn union nhiều bảng nằm bên ngoài folder hiện tại (đối với các files Excel, text, JSON, .pdf) hoặc trong một workbook khác (cho worksheets Excel), hãy chọn một hoặc cả hai check boxes trong hộp tương tác Union để mở rộng tìm kiếm của bạn.

Ví dụ, giả sử bạn muốn union tất cả các worksheets Excel, kết thúc với "2016" trong tên của nó bên ngoài folder hiện tại. Kết nối ban đầu được thực hiện cho một workbook Excel nằm trong cùng một danh mục trong ví dụ trên, Z: \ sales \ quarter_3.

upload_2018-1-16_15-41-47.png

· Include: Nếu bạn nhập * 2016 vào text box Include và cho phép các tiêu chí tìm kiếm còn lại của hộp tương tác như cũ, Tableau sẽ tìm tất cả các worksheets Excel kết thúc bằng "2016" trong tên của nó bên trong folder hiện tại.


Trong sơ đồ bên dưới, mục được highlighted màu vàng tượng trưng cho location hiện tại, đó là workbook Excel mà bạn đã tạo một kết nối đến trong "quarter_3". Hộp màu xanh lá cây đại diện cho các bảng thuộc workbooks và sheets được union như là kết quả của các tiêu chí tìm kiếm này.

upload_2018-1-16_15-55-37.png

 

· Include + Expand search to subfolders: Nếu bạn nhập * 2016 vào text box Include và chọn check box Expand search to subfolders, Tableau thực hiện như sau:

 

o Tìm tất cả các worksheets Excel kết thúc bằng "2016" trong tên của chúng trong folder hiện tại "quarter_3".

 

o Tìm các worksheets Excel bổ sung kết thúc bằng "2016" trong tên của chúng được đặt trong các workbooks Excel trong các subfolders của folder "quarter_3".

 

Trong sơ đồ bên dưới, mục được highlighted màu vàng tượng trưng cho location hiện tại, đó là workbook Excel mà bạn đã tạo kết nối đến trong folder "quarter_3". kết hợp với kết quả của các tiêu chí tìm kiếm này. Hộp màu xanh lá cây đại diện cho các bảng thuộc workbooks và worksheets được union như là kết quả của các tiêu chí tìm kiếm này.

 

upload_2018-1-16_15-56-7.png

 

· Include + Expand search to parent folder: Nếu bạn nhập * 2016 vào text box Include và chọn check box Include + Expand search to parent folder, Tableau thực hiện như sau:

 

o Tìm tất cả các worksheets Excel kết thúc bằng "2016" trong tên của chúng trong folder hiện tại "quarter_3".

 

o Tìm các worksheets Excel bổ sung kết thúc bằng "2016" trong tên của chúng được đặt trong folders tương đồng của folder "quarter_3". Trong ví dụ này, "quarter_4" là folder tương đồng.

 

Trong sơ đồ bên dưới, mục được highlight màu vàng tượng trưng cho location hiện tại, đó là workbook Excel mà bạn đã tạo kết nối đến trong folder "quarter_3". Các hộp màu xanh lá cây đại diện cho các bảng thuộc workbooks và worksheets được union như là kết quả của các tiêu chí tìm kiếm này.

 

upload_2018-1-16_15-56-49.png

 

· Include + Expand search to subfolders + Expand search to parent folder: Nếu bạn nhập * 2016 vào text box Include và chọn tất cả check box Expand search to subfolders Expand search to parent folder, Tableau thực hiện như sau:

 

o Tìm tất cả các worksheets Excel kết thúc bằng "2016" trong tên của chúng trong folder hiện tại "quarter_3".

 

o Tìm các workbooks Excel bổ sung được đặt trong các subfolders của folder hiện tại, "quarter_3".

 

o Tìm các workbooks Excel bổ sung được đặt trong folder tương đồng và các subfolders của folder "quarter_3". Trong ví dụ này, "quarter_4" là folder tương đồng.

 

Trong sơ đồ dưới đây, mục được highlight màu vàng tượng trưng cho location hiện tại, tức là workbook Excel mà bạn đã tạo kết nối. Hộp màu xanh lá cây đại diện cho các bảng thuộc workbooks và worksheets được union như là kết quả của các tiêu chí tìm kiếm này.

 

upload_2018-1-16_15-57-3.png