Các bước trong phần này mô tả cách đơn giản nhất để kết hợp lọc dựa trên người dùng. Phương pháp này có thể phù hợp nếu bạn có một nhóm hoặc một nhóm nhỏ người dùng thì khá dễ để quản lý.

1. Trong Tableau Desktop, mở một workbook hoặc tạo mới và kết nối với dữ liệu bạn muốn filter.
2. Chọn Server > create User Filter . Sau đó chọn trường mà bạn muốn lọc. Ví dụ này là chọn Region.
3. Nếu được yêu cầu bạn cần đăng nhập vào tableau server hoặc Site.
upload_2017-7-17_11-47-13.png

4. Trong hộp thoại User Filter nhập tên cho bộ qui tắt bạn đang tạo.
- Trong ví dụ tôi chọn Regional_Filter.
5. Trong danh sách bên trái, chọn người dùng hoặc nhóm người dùng. Ở bên phải, chọn từng thành viên của trường mà bạn đã chọn trước đó và bạn muốn người dùng đã chọn có thể xem.
- Ví dụ: chọn user quyennv là người quản lý của khu vực East và South. Vì vậy trong danh sách trường bạn sẽ chọn East và South.
upload_2017-7-17_11-49-7.png
- Lặp lại quá trình này cho mổi người dùng hoặc nhóm và nhấn OK khi bạn đã mapping người dùng với các giá trị. Sau khi bạn tạo bộ lọc người dùng (User Filter) nó sẽ xuất hiện trong sets area của bảng Data.
6. Kéo User Filter sang ngăn Filter
upload_2017-7-17_11-49-33.png
Bộ lọc sẽ trở thành một bộ lọc ngữ cảnh và chế độ xem điều chỉnh để hiển thị dữ liệu mà bạn được phép xem.

 

7. Thực hiện bất kỳ điều sau đây để kiểm tra bộ lọc
- Nếu chế độ xem xuất hiện dưới dạng một khung trống, bạn cần cho phép mình hoặc một nhóm bạn là thành viên của để xem khu vực. Trong vùng Sets của bảng Data, mở trình đơn thả xuống trên bộ lọc người dùng, sau đó chọn Edit Set.
- Để xem trước cách bộ lọc hoạt động trong chế độ xem đã xuất bản, ở góc dưới bên phải của bảng tính, mở trình đơn Lọc khi sử dụng, và chọn người dùng hoặc nhóm từ danh sách.
upload_2017-7-17_11-49-58.png
upload_2017-7-17_11-50-3.png