Skip navigation

Vietnam

November 29, 2017 Previous day Next day

Anh chị muốn thể hiện doanh số năm nay và năm trước, đồng thời thể hiện số chênh lệch giữa năm nay và năm trước đó bằng biểu đồ waterfall như hình dưới đây, cách thức thực hiện như sau:

 

upload_2017-7-5_10-53-10.png

 

Bước 1: Tạo parameter “year”: Chọn mũi tên xuống bên trái Dimensions -> Create Parameter...

 

upload_2017-7-5_10-53-19.png

 

Bước 2: Chọn Analysis -> Create Calculated Field...

 

Tạo 4 field có tên:

- Current Year: giá trị thể hiện doanh số của năm nay

 

upload_2017-7-5_10-53-37.png

 

- Last Year: giá trị thể hiện doanh số của năm trước

 

upload_2017-7-5_10-53-48.png

 

- Incremental: thể hiện chênh lệch giữa doanh số năm nay so với năm trước.

 

upload_2017-7-5_10-54-6.png

 

- “Value”: tạo một giá trị bắt đầu cho thanh Gantt Bar

 

upload_2017-7-5_10-54-17.png

 

- “Increase/Decrease”: để tạo một giá trị cảnh báo, nếu nó lớn hơn 0 thì cảnh báo “Increase”, ngược lại thì “Decrease”

 

upload_2017-7-5_10-54-30.png

 

Bước 3: Thực hiện vẽ chart:

 

- Đưa Measure Values (gồm Curent YearLast Year) vào Rows và Measure Names vào Columns.

 

upload_2017-7-5_10-56-33.png

 

- Đưa “Value” vào Rows và chọn Dual Axis.

 

upload_2017-7-5_10-56-46.png

 

- Ở thẻ Mark, lớp “Measure Values” chọn kiểu chart Bar và ở lớp “Value” chọn kiểu chart Gantt Bar.

 

upload_2017-7-5_10-56-56.png

- Ở lớp AGG(Value), kéo “Incremental” vào Size, “Increase/decrease” vào Color. Sau đó chỉnh màu cho Decrease và Increase.

 

upload_2017-7-5_11-3-14.png

 

- Muốn giá trị Value ở vị trí giữa Last YearCurrent Year: ở lớp AGG(Value), kéo “Value” vào Measure Values như trong hình và sao đó kéo “Value” ra.

 

upload_2017-7-5_11-3-31.png

 

Vậy là chart Waterfall đã hoàn thành.