Skip navigation

Vietnam

November 26, 2017 Previous day Next day
Truong Dai

Map đến District

Posted by Truong Dai Nov 26, 2017

Anh chị có một file dữ liệu về LatitudeLongitude của quận/huyện:

 

[IMG]

upload_2017-11-23_8-50-2.png

 

Để map được đến District, anh chị thực hiện như sau:

 

Đầu tiên, anh chị cần chỉnh kiểu biểu đồ là Polygon

 

upload_2017-11-23_8-39-32.png

 

 

Tiếp theo, anh chị kéo:

- Latitude vào Rows

- Longitude vào Columns

- District Code vào Detail

- Point vào thẻ Path

- Để xem quận huyện đó tên gì và thuộc tỉnh nào thì kéo District NameProvince vào Tooltip

 

upload_2017-11-23_8-40-5.png

 

Chúc anh chị thành công!