Tableau Online và Tableau Server là sản phẩm được đưa ra nhằm mục đích xuất bản, chia sẻ, và phân phối workbook và dữ liệu.

Giống nhau:

  • Cần Tableau Desktop Professional Edition để có thể xuất bản workbooks ( Views và Dashboards) và các nguồn dữ liệu.
  • Tuỳ chỉnh thương hiệu: thay đổi logo và tên công ty.

Khác nhau:

upload_2017-7-24_14-50-24.png
upload_2017-7-24_14-52-5.png
upload_2017-7-24_14-52-42.png
upload_2017-7-24_14-53-36.png