Bước 1: Chúng ta cần tải Tableau Server phiên bản mới nhất tại website: http://www.tableau.com/products/server/download

Bước 2: Chúng ta nhấp vào file Tableau Server để cài đặt và làm theo hình bên dưới:

- Chọn--> Run

upload_2017-7-15_16-2-17.png

- Click--> Next
upload_2017-7-15_16-2-49.png
- Browse: chọn thư mục cài đặt Tableau Server, tốt nhất nên để mặc định.
- Chọn--> Next để tiếp tục
upload_2017-7-15_16-5-16.png

upload_2017-7-15_16-5-27.png

upload_2017-7-15_16-5-47.png
- Click--> Next
upload_2017-7-15_16-6-34.png

upload_2017-7-15_16-6-44.png
- Chọn--> Next
upload_2017-7-15_16-7-3.png
- Chọn--> Install
upload_2017-7-15_16-7-19.png

upload_2017-7-15_16-11-22.png

- Chọn--> Next để tiếp tục

upload_2017-7-15_16-11-9.png

- Chọn--> Start trial now để dung thử 14 ngày

upload_2017-7-15_16-11-54.png

- Nếu chúng ta có key thì chúng ta chọn Activate the produc, trong trường hợp khác chúng ta chọn Start trial now để tiếp tục cài đặt. Sau đó sẽ có bảng cấu Tableau Server hiện lên như hình:

 

o 1--> User: Bao gồm tên miền và tên máy (computer name)

 

o 2--> Password: mật khẩu sử dụng để mở máy

 

o 3--> Domain: Tên miền (Click phải vào This PCà Propertiesà Change Settingà ChangeàDomain)

 

o 4--> Nick name: Computer name

 

o 5--> Use Authentication là phương pháp chứng thực đia phương.

 

o 6--> Use Active Directory là phương pháp xác thực bên ngoài.

 

- Sau khi cấu hình này hoàn tất, chúng ta không thể thay đổi phương pháp xác thực. Trong thực tế để thay đổi cấu hình này, bạn phải gỡ bỏ Tableau Server và xóa các cài đặt trong máy tính và cài lại.

 

7 Gateway Port number: mình có thể thay đổi gateway thành 80, hoặc gateway mặc định là 8000. Bạn có thể tham khảo website: https://onlinehelp.tableau.com/current/server/en-us/ports.htm

upload_2017-7-15_16-13-41.png