Skip navigation

Vietnam

November 9, 2017 Previous day Next day

Ngoài việc phân tích những giá trị trong quá khứ, tính năng What-If sẽ giúp Anh/Chị tính toán các giá trị tương lai dựa vào những giá trị đầu vào hiện có.

 

Giả sử, anh/chị có dữ liệu về bán hàng gồm các thông tin về nhóm sản phẩm, loại sản phẩm, giá bán, số lượng, giá vốn, doanh số, lợi nhuận. Thay vì chỉ phân tích tình hình kinh doanh của công ty trong các năm trước đó, thì anh chị có thể tạo ra các tình huống thay đổi các thông tin về số lượng, giá vốn hay giá bán để xem doanh số, lợi nhuận sẽ thay đổi ra sao.

 

Dưới đây là một ví dụ về tính năng What-If và các bước thực hiện:

  1. Tạo 3 parameter: Cogs change, Units change, Quantity change. Khi Cogs, Units, Quantity thay đổi N% so với ban đầu, ta sẽ có các giá trị Sales, Profit tương ứng.

upload_2017-8-8_16-50-37.png
upload_2017-8-8_16-50-45.png

2. Tạo các giá trị mới dựa trên các giá trị thay đổi ở parameter:

    • Khi giá trị trong parameter Cogs change tăng/giảm N%, từ đây sẽ tạo ra được giá trị mới Cogs New.
    • Tương tự, ta cũng sẽ có các giá trị Quantity New, Units New:

upload_2017-8-8_16-53-57.png

    • Sales, Profit và Profit Ratio là các giá trị thay đổi theo Cogs, Quantity và Units, chính vì vậy, phải tạo các giá trị Sales New, Profit New, Profit Ratio New tương ứng.

upload_2017-8-8_16-54-48.png

 

3. Kéo Category vào Rows, chọn drill down xuống Sub-category. Tiếp theo, kéo Sales New vào Columns, Profit New vào Color. Sau đó, chọn show 3 parameter đã tạo.

upload_2017-8-8_16-57-46.png

 

4. Thêm một sheet mới, kéo Profit Ratio New vào Label.

upload_2017-8-8_16-58-43.png

5. Tạo một dashboard mới, kéo cả 2 chart vào trong dashboard.

upload_2017-8-8_16-59-3.png
Sau đó, anh/chị chọn tỷ lệ thay đổi của Cogs, Quantity hoặc Units. Anh/Chị sẽ thấy sự khác biệt. Có thể theo dõi sự khác biệt này qua chart Profit Ratio điều chỉnh.

 


Như hình bên dưới, khi giá trị Units tăng 12% thì giá trị Profit Ratio sẽ đạt được là 21.89%.

upload_2017-8-8_17-0-11.png