Khi quản lý một chuỗi cửa hàng thuộc nhiều tiểu bang khác nhau thì việc đề ra Target cho các tiểu bang là điều cần thiết để có thể đánh giá được hiệu quả kinh doanh của các tiểu bang đó. Từ việc đề ra các Target cho từng sản phẩm, từng tiểu bang, có thể cho biết được các tiểu bang nào đang kinh doanh kém hiệu quả, các tiểu bang nào đang kinh doanh tốt. Ngoài ra, anh chị cũng có thể đánh giá được ở từng tiểu bang có bao nhiêu % các sản phẩm đạt trên mục tiêu đưa ra,...

Dưới đây là một ví dụ minh hoạ và hướng dẫn thiết kế:

1. Tạo chart thể hiện sự chênh lệch giữa thực tế đạt được so với mục tiêu đề ra của các tiểu bang dựa trên các sản phẩm. Đồng thời thể hiện % các sản phẩm đạt trên mục tiêu ở các tiểu bang đó.
  • Bước 1: Tạo field Difference Between Actual and Target Profit để tính giá trị chênh lệch giữa Profit và Target Profit. Tiếp theo, tạo field Difference Between Actual and Target by Product để lấy giá trị chênh lệch theo từng sản phẩm.
upload_2017-8-12_16-19-21.png

 


  • Bước 2: Kéo State vào Rows, Difference Between Actual and Target by Product vào Colums và Color. Sau đó, ở thẻ Label chọn Show Mark Label. Chỉnh Format Numbers về dạng Currency.

upload_2017-8-12_16-19-50.png


  • Bước 3: Tạo field Number of Products Above Target để đếm các sản phẩm có lợi nhuận đạt được lớn hơn mục tiêu đề ra. Sau đó, dựa trên field vừa tạo, tính giá trị Percentage of Products Above Target để biết được có bao nhiêu % sản phẩm đạt được mục tiêu đề ra trong tổng các sản phẩm.

upload_2017-8-12_16-20-34.png


  • Bước 4: Kéo Perentage of Products Above Target vào Columns và ở thẻ Label chọn Show Mark Label.

upload_2017-8-12_16-20-51.png


2. Thiết kế chart thứ 2 để theo dõi lợi nhuận thực tế đạt được và lợi nhuận mục tiêu của từng sản phẩm.

  • Bước 5: Tạo một sheet mới, kéo Profit vào Rows, Product vào Columns, Difference Between Actual and Target Profit vào Color và Target Profit vào Detail. Trong thẻ Color, chỉnh màu sắc thành 2 màu để dễ dàng nhận biết được các sản phẩm đã đạt và chưa đạt yêu cầu.

upload_2017-8-12_16-22-20.png


  • Bước 6: Ở thẻ Analytics, kéo Average Line vào chart, chọn theo Cell. Tableau sẽ tự động lấy trung bình theo giá trị Profit. Để chỉnh đường trung bình theo Target Profit chỉ cần nhấp chuột vào đường trung bình, chọn Edit và chỉnh theo giá trị Target Profit.

upload_2017-8-12_16-23-36.png

upload_2017-8-12_16-23-45.png

upload_2017-8-12_16-24-2.png


  • Bước 7: Tạo Dashboard mới và kéo 2 chart vào. Ở chart State, chọn tính năng Use as Filter.

 

upload_2017-8-12_16-24-37.png

 


Lúc này, khi anh chị nhấp vào một tiểu bang bất kỳ thì sẽ biết được giá trị chênh lệch lợi nhuận giữa thực tế và mục tiêu đề ra, cũng như bao nhiêu % sản phẩm đạt trên mục tiêu và đó là những sản phẩm nào.