Tableau Python Server(TabPy) là một phần trong phạm vi các lựa chọn mở rộng của Tableau. Chúng bao gồm giao diện biên soạn tính toán. Cùng với SDK kết nối dữ liệu web, API JavaScript, REST API, API trích xuất dữ liệu Tableau và API tài liệu của Table.

 

TabPy framework cho phép Tableau thực hiện mã Python từ xa. Nó có hai thành phần:

 

1. Một tiến trình máy chủ được xây dựng trên Tornado, cho phép thực hiện mã Python từ xa thông qua một tập hợp các API REST. Mã có thể được thực hiện ngay hoặc tiếp tục tồn tại trong quá trình máy chủ và được hiển thị dưới dạng một điểm cuối REST, được gọi sau.

 

2. Một thư viện khách hàng cho phép triển khai các điểm cuối như vậy, dựa trên các chức năng Python.

 

Tableau có thể kết nối với máy chủ TabPy để thực thi mã Python khi đang di chuyển và hiển thị kết quả trong các hình ảnh của Tableau. Người dùng có thể kiểm soát dữ liệu và các thông số được gửi đến TabPy bằng cách tương tác với worksheets, dashboard hoặc các stories của Tableau.

 

Để chạy mã Python trong trường tính của Tableau, hãy nhập địa chỉ và số cổng cho máy chủ TabPy trong Tableau.

 

upload_2017-8-15_8-22-49.png

 

Trên máy chủ Tableau, sử dụng tiện ích dòng lệnh tabadmin để cấu hình kết nối TabPy.

tabadmin stop
tabadmin set vizqlserver.extsvc.host <ip address or host name of the machine hosting TabPy>
tabadmin set vizqlserver.extsvc.port <port for TabPy>
tabadmin configure
tabadmin start

Không cần phải cài đặt TabPy trên máy tính Tableau hoặc máy tính để bàn - tất cả những gì được yêu cầu là một con trỏ tới một máy chủ TabPy.

Một khi cấu hình được hoàn tất, bạn có thể sử dụng Python trong các trường tính trong Tableau.

upload_2017-8-15_8-23-57.png