Skip navigation

Vietnam

October 18, 2017 Previous day Next day

Quá trình publish và phân quyền một workbook.

 

Bước 1:Tableau Server, vào Site → Tạo User và gán cho User một vai trò trong site (Site roles), đây là quyền cao nhất của một user.

Bước 2: Vào Site → Vào Project và gán cho user một vai trò. Vai trò cụ thể của user: Server Administrator, Site Administrator , Project Leader, Publisher, Interactor, Viewer, Unlicensed, View (Can Publish), Unlicensed (Can Publish).

Bước 3:Tableau Desktop, Publisher publish workbook lên Tableau Server, publisher có thể phân quyền tạm thời khi publish.

Bước 4: Vào Site → Vào Project → Workbook: Các Project leader, Site administrator có thể phân quyền workbook hoặc giữ nguyên phân quyền của publisher.

Notes:

· Server administrator có quyền cao nhất và quản lý nhiều site.

· Site administrator có quyền cao nhất trong site, Site administrator quản lý Site được chỉ định và có thể quản lý một hay nhiều site.

· Project leader có quyền cao nhất trong Project, quản lý project được chỉ định và một user có thể quản lý nhiều project.

 

Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể phân quyền ở mỗi bước trên.

I. Phân quyền User khi tạo User

· Khi tạo user, chúng ta sẽ cho user đó một vai trò (Site roles) trong site của mình. Vai trò của User trong Site là quyền hạn cao nhất mà user có thể làm.

1. Quá trình tạo user và gán cho user đó một vai trò:

upload_2017-7-17_10-23-52.png

 


upload_2017-7-17_10-24-2.png


- Server Administrator: Truy cập vào tất cả các chức năng của server và site, tất cả nội dung trên máy chủ và tất cả người dùng. Về cơ bản server administrator có thể làm bất cứ điều gì.

 

- Site Administrator: Giống như server administrator nhưng chỉ cho các site riêng lẻ, không phải tất cả các server. Site administrator không giới hạn truy cập vào site mà họ là quản trị. Có thể thêm người dùng và thay đổi vai trò site trên site của họ nhưng chỉ khi Quản trị viên Máy chủ đã cho phép họ. Người dùng có thể là quản trị viên site trên nhiều site.

 

- Publisher: Có thể kết nối với máy chủ từ máy tính để bàn của Tableau và tải lên các bảng tính và nguồn dữ liệu. Publisher cũng có thể tương tác và tải về các views trên máy chủ.

 

- Interactor: Có thể duyệt qua máy chủ và tương tác với các chế độ xem được publish nhưng chúng không được phép publish.

 

- Viewer: Đúng như tên gọi của nó, Viewer có thể xem sổ làm việc, tuy nhiên họ sẽ chỉ nhận được một hình ảnh bằng phẳng và không thể tương tác với nó.

 

- Unlicensed: Người dùng không có giấy phép không thể đăng nhập vào máy chủ. Chủ yếu được sử dụng để giải phóng các điểm đăng ký nhãn hiệu mà không xoá người dùng (điều này sẽ làm cho nội dung họ tạo không thể tiếp cận được).

 

- Ngoài ra còn có vai trò Viewer (can publish) và Unlicensed (can publish) chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động scripting tự động.

 

2. Quyền của user tương ứng với vai trò của user:

upload_2017-7-17_10-24-51.png

II. Phân quyền Project

Khi tạo project, chúng ta phân quyền cho các user một vai trò trong project này.

1. Quá trình tạo Project và gán vai trò user cho project.

upload_2017-7-17_10-25-45.png

 


upload_2017-7-17_10-25-54.png

2. Trong phân quyền Project có 3 khu vực phân quyền là Project, Workbook, Data Source. Phân quyền Workbook và Data Sources, phân quyền này áp dụng chung cho tất cả các workbook có trong project.

 

a. Phân quyền Project:
Quyền của user tương ứng với vai trò của user

 

upload_2017-7-17_10-26-18.png

b. Phân quyền Workbook:
Quyền của user tương ứng với vai trò của user

 

upload_2017-7-17_10-26-33.png

c. Phân quyền Data Source:
Quyền của user tương ứng với vai trò của user

 

upload_2017-7-17_10-27-7.png

III. Phân quyền của Publisher khi publish Workbook

Khi publisher publish workbook sẽ phân quyền cho các user trong project này có quyền gì đối với workbook.

1. Quá trình publish workbook lên Tableau Server và gán vai trò của user cho workbook này.

Bước 1: Mở workbook >> Server >> Publish Workbook.

 

upload_2017-7-17_10-28-24.png
Bước 2: Chọn Project và đặt tên workbook >> chọn Add để phân quyền cho các User.

 

upload_2017-7-17_10-28-36.png
2. Quyền của user tương ứng với vai trò của user:

upload_2017-9-13_13-26-27.png

 

Đối với lựa chọn là custom, chúng ta có thể phân quyền cụ thể cho các user có quyền làm gì đối với workbook này.

IV. Phân quyền workbook trên Tableau Server

Phân quyền Workbook trên Tableau Server giống phân quyền khi publisher publish workbook lên Tableau Server. Nếu Publisher phân quyền cho workbook hợp lý, không cần phải chỉnh sửa thì bước này sẽ bỏ qua. Tuy nhiên nếu có yêu cầu chỉnh sửa về phân quyền, Publisher, Site administrator, Server Administrator sẽ vào workbook cụ thể và chỉnh sửa phân quyền workbook.