Ta cần download tableau server mới nhất tại đây: https://www.tableau.com/support/releases/server/10.4

 

Đầu tiên ta cần backup tableau server
Để Backup dữ liệu Tableau Server, chúng ta mở command prompt và gõ lệnh:

 

cd "C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\10.3\bin"
chú ý: 10.3 là phiên bản hiện tại
tabadmin backup tabserver -t
File tabserver.tsbak sẽ được tạo ở C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\10.3\bin

B1: gỡ cài đặt phiên bản cũ

upload_2017-10-7_8-49-20.png

 


upload_2017-10-7_8-49-26.png


upload_2017-10-7_8-49-35.png


vào ổ C:\Program Files\Tableau xóa bỏ thư mục tableau server
Tiếp tục vào C:\ProgramData xóa thư mục Tableau

 

B2: cài đặt tableau 10.4

upload_2017-10-7_8-53-17.png


upload_2017-10-7_8-53-25.png


Click next

upload_2017-10-7_8-53-42.png


Click next

upload_2017-10-7_8-54-3.png


upload_2017-10-7_8-54-9.png


upload_2017-10-7_8-54-13.png


Nếu có yêu cầu đăng ký thì cứ đăng ký bình thường

 

upload_2017-10-7_8-54-43.png


B3: Cấu hình tableau server:

 

Nếu chúng ta có key thì chúng ta chọn Activate the produc, trong trường hợp khác chúng ta chọn Start trial now để tiếp tục cài đặt. Sau đó sẽ có bảng cấu Tableau Server hiện lên như hình:

 

o 1--> User: Bao gồm tên miền và tên máy (computer name)

 

o 2--> Password: mật khẩu sử dụng để mở máy

 

o 3--> Domain: Tên miền

 

o 4--> Nick name: Computer name

 

o 5--> Use Authentication là phương pháp chứng thực đia phương.

 

o 6--> Use Active Directory là phương pháp xác thực bên ngoài.

 

- Sau khi cấu hình này hoàn tất, chúng ta không thể thay đổi phương pháp xác thực. Trong thực tế để thay đổi cấu hình này, bạn phải gỡ bỏ Tableau Server và xóa các cài đặt trong máy tính và cài lại.

 

Gateway Port number: mình có thể thay đổi gateway thành 80, hoặc gateway mặc định là 8000.

 

[IMG]


Để có thể Resotre data Tableau Server, chúng ta mở command prompt và gõ lệnh:

 

cd "C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\10.4\bin"
Lưu ý 10.4 trong đường dẫn là phiên bản Tableau Server hiện tại

 

- tabadmin stop
- tabadmin restore <filename>

Trong ví dụ trên, <filename> là tabserver.tsbak, câu lệnh để resotre trong trường hợp này là (tabadmin restore tabserver.tsbak )
- tabadmin start