Bài viết sẽ đưa ra một vài phím tắt cơ bản bạn có thể sử dụng trong Tableau. Bạn có thể tham khảo bảng bên dưới.

 

tableau_Keyboard.png