Bước 1: đăng ký vào trang https://www.mapbox.com. Sau khi đăng ký bạn login vào trang mapbox và trang web hiển thị thông báo wellcome

 

Mapbox1.png

 

Bước 2: click vào Designer -> Click Let's Go!
Bước 3
: Click chọn Got it -> Let's do this

 

Map2.png

 

Bước 4: Click vào Account đã đăng nhập

 

Mapbox3.png

 

Bước 5: Click chọn API Access tokens -> Copy APIs

 

Map4.png

 

Bước 6: Quay lại Open Tableau Desktop version 9.2 -> chọn Map -> Background Map -> chọn Map services

 

Mapbox5.png

 

Bước 7: Xuất hiện màn hình click button Add -> chọn Mapbox Map.
Bước 8
: Thực hiện nhập các thông tin trong màn hình

  • Style name: tên mà bạn muốn đặt
  • API Access token: địa chỉ API mà bạn copy từ trang Mapbox

Map6.png

 

Bước 9: từ đây bạn có thể chọn các lớp mà bạn muốn thể hiện trên bản đồ map của bạn bàng cách chọn như hình dưới

 

Mapbox7.png

 

Bạn sẽ có kết quả như sau, bản đồ Việt Nam của bạn có nhiều layer thể hiện trên bản đồ thật phong phú và đa dạng, ngoài ra từ trang Mapbox bạn có thể tự mình design các layer của bạn đồ theo nhu cầu cần thiết và đưa những layer của chính bạn vào tableau desktop thành bộ thư viện map box của bạn một cách dễ dàng.

 

Dưới đây là một số layer mặc định của mapbox cung cấp cho bạn.

 

Mapbox02.png

 

bản đồ map thể hiện chi tiết theo từng địa điểm đường đi

mapbox.jpg

 

Mapbox8.png