Tableau hỗ trợ nhiều tính năng, giúp người dùng dễ dàng xây dựng các cảnh báo KPI. Ví dụ như bạn có doanh thu thực tế so với kế hoạch và muốn đưa ra cảnh báo để theo dõi như hình bên dưới.

 

Nội dung cảnh báo: Chia các mức cảnh báo theo các trường hợp:

1: khi doanh thu thực tế vuợt kế hoạch

2: % doanh thu thực tế nằm trong khoảng 80%-100% so với kế hoạch

3:% doanh thu thực tế nằm trong khoảng 50%-80% so với kế hoạch

4:% doanh thu thực tế nằm trong khoảng 0%-50% so với kế hoạch

Tableaukpi1.png

 

Bạn thực hiện các hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Giả sử dữ liệu của bạn có dạng như sau:

Tableaukpi2.png

 

Bước 2: Kết nối Tableau desktop đến dữ liệu

 

Bước 3: Tính %Actual theo công thức: %Actual=Actual/Target

Tableaukpi3.png

>> Định dạng format dạng %

 

Bước 4:Định dạng bảng màu cho các trường hợp, Tính ColourIndicator theo công thức

IF [%Actual]>=1 then 'Blue'

ELSEIF [%Actual]<1 and [%Actual]>=0.8 then 'Green'

ELSEIF [%Actual]<0.8 and [%Actual]>0.5 then 'Yellow'

ELSE 'Red'

END

Tableaukpi4.png

 

 

Bước 5: Kéo Product vào Columns, %Actual vào Rows

 

Tableaukpi5.png

 

Bươc 6: kéo ColourIndicator vào Color

Tableaukpi6.png

 

Bước 7: Thêm mản màu làm nền: Nhấn pahir chuột vào Axis %Actual >> Add Reference line

Tableaukpi7.png

Bước 8: Chọn Band, chọn dạng là Constant

Sau đó nhập các mảng nền từ 0.8-1

Tableaukpi8.png

 

tương tư như bước này bạn có thể thêm nhiều mảng phân tích như hình bên dưới bằng cách thên Add Reference Line.

 

Tableaukpi9.png

 

Bước 9: Bạn có thể thêm giá trị %Actual hiển thị trên mỗi sản phẩm bằng cách thêm Add reference line như hình bên dưới.

Tableaukpi10.png

 

 

Chúc thành công !