Hiệu suất bán hàng hằng năm cho một danh sách các nhà quản lý khu vực.

 

upload_2017-7-24_15-0-52.png

 


Như được mô tả trong Làm thế nào lọc dựa trên người dùng, nếu bạn muốn thực hiện cách tiếp cận này, cơ sở dữ liệu phải bao gồm trường bạn muốn sử dụng để lọc.

 

Đối với ví dụ này, dữ liệu bao gồm một bảng tham chiếu gọi là People, chứa hai cột: Region and Manager. Tên trong trường Trình quản lý khớp với tên người dùng trên bảng hoặc Người dùng Trực tuyến và chúng tôi sẽ sử dụng trường này để lọc.

 

Bạn có thể làm theo cùng bằng cách sử dụng dữ liệu Superstore đi kèm với Tableau Desktop mặc dù các trường và giá trị không khớp chính xác.
Kết nối với dữ liệu và thiết lập bộ lọc người dùng

1. Trong Tableau Desktop, mở workbook bạn muốn thêm bộ lọc người dùng vào hoặc tạo một workbook mới, kết nối với dữ liệu bạn muốn lọc.
Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng một bảng gọi là Orders.
2. Trên trang Data Source, thêm reference table. Tạo kết nối left join. Ở đây chúng ta thêm bảng People và tạo một kết nối trái vào trường Region.
3. Đi tới worksheet, chọn Analysis > Create Calculated Field và tạo ra các trường sau:

- Name: người dùng là manager
- Công thức (Formula): USERNAME () = [Manager]
[IMG]
Trường đúng / sai mới này xuất hiện trong ngăn Dimension. Công thức trả về TRUE nếu tên người dùng của người đăng nhập vào máy chủ tồn tại trong cột người quản lý.

 

        4. Thêm Người dùng là một trường quản lý vào ngăn xếp Filters.

5. Trong hộp thoại Filter, chọn True, sau đó bấm OK.

Đặt bộ lọc để chỉ những người quản lý mới có thể xem dữ liệu trong chế độ xem.
Nếu bạn không được liệt kê trong trường Trình quản lý, chế độ xem của bạn có thể xuất hiện dưới dạng một khung trống.

 

6. Xem các chế độ xem dành cho người cụ thể: ở góc dưới bên phải, mở menu Bộ lọc làm người dùng và chọn người mà bạn biết là người quản lý.
Hình ảnh dưới đây cho thấy cách hiển thị được hiển thị trước đó sẽ hiển thị nếu Andrew Allen đã đăng nhập.
[IMG]
Cũng như bộ lọc người dùng thủ công, bạn cần thực hiện các bước để Bảo vệ bộ lọc người dùng trên nội dung được xuất bản.