Skip navigation

Vietnam

December 6, 2017 Previous day Next day
Trước khi làm việc và thao tác với Tableau Desktop bạn cần phải connect tới database của bạn. Với Tableau hỗ trợ bạn connect với đa dạng các loại database, có 2 dạng dữ liệu
Thực hiện vài thao tác đơn giản sau đây để connect data

 

1. Chọn loại datasource mà bạn cần connect tới, trong ví dụ sau đây mình chọn data từ Microsoft SQL Server.
tableau_connectdata1.png

 

2. Nhập các thông số đăng nhập vào server
tableau_connectdata2.png

 

3. Chọn Database muốn sử dụng
tableau_connectdata3.png

 

4. Chọn các bảng muốn sử dụng
tableau_connectdata4.png
Có 4 kiểu Join các bảng được hỗ trợ

 

Cho phép chỉnh sửa mối quan hệ giữa các bảng bằng cách điều chỉnh các khóa chính giữ các bảng
tableau_connectdata5.png
5. Xem dữ liệu
tableau_connectdata6.png
6. Cách select bảng bằng câu lệnh SQL
Chọn New custom SQL
tableau_connectdata7.png
7. Join bảng custom với các bảng khác, xem dữ liệu
tableau_connectdata8.png

 

Ngoài ra, các bạn có thể xem cách kết nối đến Excel tại đây.