Để tạo nút liên kết với link bên ngoài Tabeau, bạn chuẩn bị trước Dashboard để thực hiện các thao tác sau:

 

upload_2017-7-18_15-41-17.png

 

Bước 1: Tạo 1 Sheet mới, rồi tạo thêm một giá trị mới ‘Go To Website’

 

upload_2017-7-18_15-41-40.png

 

Bước 2: Kéo view mới theo hình bên dưới

 

upload_2017-7-18_15-41-55.png

 

Chọn loại chart là Shape và chọn hình mũi tên và format lại view.

 

upload_2017-7-18_15-42-24.png

 

Bước 3: Kéo sheet ‘Go to Website’ vào dashboard Shipping.

 

upload_2017-7-18_15-42-42.png

 

Bước 4: Tạo Action cho nút liên kết.

 

Chọn Dashboard > Action. Khi đó sẽ xuất hiện bảng action như sau:

 

upload_2017-7-18_15-42-56.png

 

Chọn Add Action > URL.

 

upload_2017-7-18_15-43-32.png

 

Bạn tạo liên kết với nút ‘Go To Website’ và gắn link liên kết cho nó.

 

upload_2017-7-18_15-43-44.png

 

Chúc bạn thành công!