Đây là 2 tính năng về chuỗi thời gian: dự báo và đường xu hướng. Với 2 tính năng này, thay vì anh chị chỉ xem sự biến động của doanh thu theo chuỗi thời gian thì anh chị có thể biết thêm tình hình kinh doanh của công ty anh chị đang có xu hướng đi lên hay đi xuống (Trend Line) và dự đoán tình hình kinh doanh trong tương lai (Forecast).

 

Dưới đây là một ví dụ hướng dẫn tạo ra các đường Trend Line và Forecast trong biểu đồ thể hiện sự biến động doanh số theo tháng của các Category.

  • Bước 1: Kéo Category, Sales vào Rows, Order Date vào Columns (Chọn kiểu thời gian theo tháng) và Category vào Color.

upload_2017-8-9_16-46-49.png

  • Bước 2: Chọn thẻ Analytics, kéo Forcast vào trong biểu đồ

upload_2017-8-9_16-47-42.png

  • Bước 3: Ở thẻ Analytics, kéo Trend Line vào biểu đồ, kéo tương ứng với kiểu đường Trend Line muốn phân tích. Ở ví dụ này, dùng đường Linear.


upload_2017-8-9_16-48-16.png