PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TẠO USER TRONG ACTIVE DIRECTORY
1. Tạo Mới Một Organizational Unit (BU) Trong Active Directory Users and Computers


upload_2017-9-12_15-4-42.png

1. Chọn Domain

2. Phải chuột lên New

3. Chọn BU để tạo mới

upload_2017-9-12_15-5-35.png

1. Đặt tên cho BU

2. Click OK

2. Tạo Mới Một Users Trong Active Directory Users And Computers

upload_2017-9-12_15-7-40.png


1. Chọn BU mới tạo

2. Phải chuột lên New

3. Chọn User để tạo mới

upload_2017-9-12_15-8-27.png

 


1. Đặt tên cho User

2. Click Next

upload_2017-9-12_15-9-0.png

1. Nhập Password

2. Confirm password

3. Đổi password ở lần đăng nhập đầu tiên

4. Click Next

upload_2017-9-12_15-9-38.png

1. Click Finish để kết thúc.


PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN USER LOGON VÀO TABLEAU SERVER.

upload_2017-9-12_15-10-25.png


1. Trên trình duyệt, Logon vào Tableau server bằng Account admin
và chọn Users

2. Chọn + Add Users

3. Chọn New User

upload_2017-9-12_15-11-31.png

 

1. Tên User đã tạo trong Active Directory

2. Tên hiển thị khi Logon vào Tableau

3. Password

4. Confirm Password

5. Site role: phân quyền cho user.

6. Click Add Users


upload_2017-9-12_15-12-4.png

1. Tên User đã tạo trong Active Directory

2. Nhập Password

3. Click Connexion để kết nối vào Tableau

upload_2017-9-12_15-12-48.png


1. Tên User đã Logon vào Tableau Server.