Thay vì chỉ xem sự biến động lợi nhuận theo thời gian của các Segment, anh chị cũng có thể xem được biến động ở một khoảng thời gian và đánh giá được lợi nhuận ở một ngày bất kỳ đang chênh lệch như thế nào so với lợi nhuận trung bình của Segment đó và cụ thể là bao nhiêu %.

 

Dưới đây là ví dụ minh hoạ và hướng dẫn thực hiện:

 

Bước 1: Tạo parameter ngày bắt đầu và ngày kết thúc để tạo giới hạn ngày xem xét.

 

upload_2017-8-15_16-56-37.png

Bước 2: Tạo field:

  • Value in reference period: Giá trị lợi nhuận trong khoảng thời gian chọn
  • Average value in reference period: Giá trị trung bình theo từng Segment

upload_2017-8-15_16-57-28.png

  • Percent difference from ref period: % chênh lệch so với giá trị trung bình

upload_2017-8-15_16-57-56.png

Bước 3: Chọn kiểu biểu đồ Area. Sau đó, kéo Percent difference from ref period vào Rows, chỉnh Measure thành Average và format kiểu dữ liệu là %.

Tiếp theo, kéo Order Date vào Columns, chỉnh dữ liệu theo Day và kéo Measure Name vào thẻ Color.

 

upload_2017-8-15_16-58-35.png

 

upload_2017-8-15_16-58-58.png

 

Bước 4: Kéo Measure Value vào Rows tạo lớp biểu đồ thứ 2 và kéo Measure Name vào Filter lọc lấy 2 giá trị Average value in reference period, profit. Tiếp theo, chọn Show Filter. Ở giá trị Average value in reference period chọn kiểu Measure là Average.

 

Kế tiếp, kéo Measure Name vào thẻ Color và chọn kiểu chart Line.

 

Cuối cùng, Show filter Segment và 2 parameter Start Date và End Date. Chọn kiểu filter dữ liệu cho Segment là Singel Value (Dropdown).

 

upload_2017-8-15_16-59-21.png

 

upload_2017-8-15_16-59-32.png

 

Muốn thấy rõ được ngày bắt đầu và ngày kết thúc trên biểu đồ, chọn thẻ Analytics => kéo Reference Band vào Pan => Band from: Start Date; Brand to: End Date.

 

upload_2017-8-15_16-59-49.png

 

upload_2017-8-15_16-59-56.png