Ví dụ này sử dụng data của file Sample – SuperStore

 

Bạn muốn biết phần trăm đóng góp theo doanh thu của từng bang so với cả nước?. Tuy nhiên khi sử dụng bộ lọc vùng miền thì các bang tương ứng sẽ được tính so với tổng vùng miền được lọc thay vì so với cả nước mà bạn mong muốn. Khi đó LOD là một lựa chọn hữu hiệu.

 

Các bước thực hiện như sau:

 

Bước 1: Tạo giá trị mới với biểu thức LOD

 

Bạn phải tạo ra một biểu thức thể hiện doanh thu của mỗi bang chia cho tổng doanh thu của quốc gia.

 

SUM ( [ Sales ] ) trả về doanh thu cho mỗi bang.

 

( { SUM ( [ Sales ] ) } trả về tổng doanh thu toàn quốc. Dấu ngoặc kép hàm ý tính toán cố định để nhóm tất cả doanh số bán hàng trong toàn bộ nguồn dữ liệu. Tính toán cố định sẽ được đánh giá trước bộ lọc trên thị trường, đó là lý do bạn có thể sử dụng dữ liệu được lọc ra khỏi tầm nhìn trong tính toán.

 

upload_2017-8-16_16-54-22.png

 

Bước 2:

 

Kéo State vào Detail và chọn kiểu chart là Filledmap.

 

Kéo Percent Of Total vào Color và Label, Click chuột phải chọn Formart > Pane > Numbers > Percentage.

 

Kéo Region vào thẻ Filter và chọn Central.

 

upload_2017-8-16_16-54-45.png

 

 

Bạn có thể thấy khi bạn Filter thì tỷ trọng đóng góp của bang cũng không bị tính lại và vẫn tính trên tổng cả nước.

 

upload_2017-8-16_16-54-59.png