PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TẠO USER TRONG ACTIVE DIRECTORY
1. Tạo Mới Một Organizational Unit (BU) Trong Active Directory Users and Computers


upload_2017-9-12_15-4-42.png

1. Chọn Domain

2. Phải chuột lên New

3. Chọn BU để tạo mới

upload_2017-9-12_15-5-35.png

1. Đặt tên cho BU

2. Click OK

2. Tạo Mới Một Users Trong Active Directory Users And Computers

upload_2017-9-12_15-7-40.png


1. Chọn BU mới tạo

2. Phải chuột lên New

3. Chọn User để tạo mới

upload_2017-9-12_15-8-27.png

 


1. Đặt tên cho User

2. Click Next

upload_2017-9-12_15-9-0.png

1. Nhập Password

2. Confirm password

3. Đổi password ở lần đăng nhập đầu tiên

4. Click Next

upload_2017-9-12_15-9-38.png

1. Click Finish để kết thúc.


PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN USER LOGON VÀO TABLEAU SERVER.

upload_2017-9-12_15-10-25.png


1. Trên trình duyệt, Logon vào Tableau server bằng Account admin
và chọn Users

2. Chọn + Add Users

3. Chọn New User

upload_2017-9-12_15-11-31.png

 

1. Tên người dùng đã tạo trong Active Directory

2. Tên hiển thị khi Logon vào Bảng

3. Mật khẩu

4. Xác nhận mật khẩu

5. Vai trò của trang: phan quyền cho người dùng.

6. Nhấp vào Thêm người dùng


upload_2017-9-12_15-12-4.png

1. Tên Người dùng Đã tạo trong Active Directory

2. Nhập Mật khẩu

3. Nhấp Kết nối để kết nối vào Bảng

upload_2017-9-12_15-12-48.png


1. Người dùng đã đăng nhập vào Tableau Server.